Innspill fra Avfall Norge til Veileder om nye klima- og miljøkrav

Avfall Norge viser til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) sin annonsering av Veileder om nye klima- og miljøkrav, og ønske om innspill på denne.

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. Vår misjon er å være en pådriver for en sirkulær økonomi der våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Vi representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer. Våre medlemmer er interkommunale selskap, kommuner, private gjenvinningsselskaper, returselskaper, gründere, leverandører og rådgivere.

Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Avfall Norge mener det er viktig at stat og kommuner går foran og stiller ambisiøse klima- og miljøkrav i sine anskaffelser og ønsker de skjerpede kravene som vil tre i kraft 1. januar 2024 velkommen.

Gjennom veilederen setter DFØ fokus på sirkulærøkonomi og prioriteringene i avfallshierarkiet ved å poengtere viktigheten av ombruk, reparasjon og deling før man går til anskaffelse av noe nytt. Avfall Norge stiller seg bak denne tilnærmingen og er meget positive til at dette er det gjennomgående fokuset i veilederen.

Imidlertid mangler veilederen krav til andel resirkulerte materialer i nye produkter som etterspørres. Dette blir flere steder trukket fram som et viktig krav i DFØs "Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon" fra 2021, men det ser ut til å være helt fraværende i veilederen, selv om det ligger inne i avfallshierarkiet for innkjøp. Avfall Norge mener stat og kommune må gå foran og stille ambisiøse krav til andel resirkulert materiale i offentlige innkjøp. På denne måten vil det skapes høyere etterspørsel etter resirkulerte materialer, som igjen vil stimulere tilbudssiden, nye investeringer og bedre løsninger i gjenvinningsindustrien..

Biogass må sidestilles med utslippsfri transport

Avfall Norge mener det er bra at klima vektlegges høyt som miljøkriterie i DFØs veileder, og at “tiltak for å begrense transport” også trekkes fram som krav som kan stilles. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en stor logistikkoperatør og vi bør diskutere mer optimale og innovative løsninger for innsamling og transport av avfall, også som miljøkrav.

Vi stiller imidlertid spørsmål ved formuleringen“For tunge kjøretøy som er vanskeligere å elektrifisere, kan biogass også vurderes.“

DFØs drivstoffmatrise vekter biogass noe under hydrogen og elektrisitet. Her vil vi peke på Stortingets beslutninger om sidestilling av biogass med el og hydrogen (“utslippsfri” eller "nullutslippstransport"), ikke bare som et alternativ som “kan vurderes”. I Stortingets behandling av Energimeldingen 10. juni 2022 ble følgende vedtak fattet, som også var en oppfølging av likelydende vedtak året før:

“Stortinget ber regjeringen om å følge opp vedtak om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likestille biogass med elektrisitet og hydrogen, og det skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer.”

Avfall Norge mener utslippskutt i transportsektoren vil bli vesentlig rimeligere, enklere og raskere å gjennomføre, dersom miljøkravene sidestiller utslippsfri, nullutslipps- og biogasstransport, i tråd med Stortingets nyeste beslutninger og intensjoner.

Vi henviser forøvrig til våre tidligere høringssvar til DFØ på temaet:

Vi ga også nylig et utfyllende høringssvar til Statens vegvesen som begrunner vårt innspill om biogass ytterligere: