Arskonferansen 2024 banner mobile

De neste fem årene blir avgjørende

De neste fem årene blir avgjørende for bransjens verdiskaping, mener Avfall Norge. Med sitt politiske program vil gjenvinningsbransjen skape gjennomslag for en politikk som gir økt verdiskapning og nye arbeidsplasser, samtidig som vi når bærekraftmålene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 2. november 2020

-Politikerne må gjøre mer enn det de foreslår i de programutkastene som er lagt fram til nå, hvis de vil skaper nye verdier og arbeidsplasser av avfallsressursene, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Partiene kan mye

Hun har lest de politiske partienes utkast til program for stortingsperioden 2021-2025 og synes det er positivt at så og si alle har en politikk for en sirkulær økonomi.

- I bransjen har vi nok også kommet et steg videre i å fylle begrepet “sirkulær økonomi” med innhold. Vi er mer opptatt av å bidra til å løse de to hovedutfordringene Norge står overfor: Behovet for nye arbeidsplasser, eksport og verdiskaping som kan finansiere velferden vår og behovet for å nå FNs bærekraftsmål. Programmet vårt er klart knyttet opp til disse målsettingene. Det blir ingen bærekraftig framtid uten resirkulerte råvarer og her spiller vår bransje en nøkkelrolle, sier Lind.

Må gå lengre

De fleste politiske partier har fått med seg at avfallet er en ressurs. Men Cecilie Lind mener de må gå lengre enn det.

- Egentlig gir det ikke lenger mening å snakke om at avfall er en ressurs. Avfall er ikke et presist begrep. Vi må snakke om de ulike råvarene og materialstrømmene for det er det det handler om; aluminium, gips, karbon, cellulose, kobolt, ja til og med gull finnes i avfallet vårt, sier administrerende direktør Cecilie Lind.

Grunnleggende endring

Avfall Norge foreslår grunnleggende lovendringer for å forløse potensialet for verdiskaping og sysselsetting. Sekundære råvarer, som nettopp gull fra utrangerte mobiltelefoner, er i dag regulert som avfall, mens det i realiteten er en råvare.

Slike helt grunnleggende endringer må til før at man kan begynne å skape et velfungerende marked for sekundære råvarer.

Regulert marked

- Utgangspunktet for programmet vårt er at vi som nasjon ikke når verken nasjonale eller internasjonale målsettinger for gjenvinning. Vi tror den meste effektive måten å nå målene på er gjennom et velfungerende marked, for resirkulerte råvarer, sier Lind.

I programmet foreslås det derfor en rekke tiltak som å innføre krav om innblanding av resirkulerte råvarer i produkter som kjøpes inn av det offentlige, videreutvikle produsentansvaret og implementere EU-regelverk.

Hurtigarbeidende utvalg

-Vi ber om at regjeringen setter ned et utvalg som gjennomgår lovverket og foreslår endringer som fjerner regulatoriske barrierer som i dag hindrer oss i å skape velfungerende markeder og kvalitetsprodukter av de råvarene vi samler inn. Dette utvalget skal foreslå endringer fortløpende og innenfor en endelig deadline. I Nederland er dette et av de mest vellykkede tiltakene for at de har klart å etablere en sirkulær økonomi i produksjonsindustrien sin så raskt som de har.

Ran av næringslivet

Programmet er også opptatt av at virkemiddelapparatet må støtte opp om en sirkulær verdiskaping og at man må slå hardere ned på miljøkriminalitet.

- I realiteten er dette et ran av råvarer og verdier fra norske næringsliv, som vi ikke kan akseptere. For eksempel havner mellom 4000 og 10 000 tonn elektrisk og elektronisk avfall på avveie hvert eneste år. Dette representerer store verdier for gjenvinningsindustrien, sier Lind.

Gode data

En av utfordringene i et marked for sekundære råvarer er å ha gode nok data over mengder av råvarer og materialstrømmer. Disse finnes i dag spredt hos ulike aktører og bør rapporteres inn ett sted og deles åpent på måter som fremmer innovasjon og verdiskaping på tvers av dagens næringer og verdikjeder.

Nøkkelrolle

- Vår bransje kommer i fremtiden til å spille en nøkkelrolle for sirkulære verdikjeder i mange ulike bransjer. Vi blir en bransje som gjør økt verdiskaping mulig for flere enn oss selv. Vi har en spennende tid foran oss, men politikerne må forstå at den neste stortingsperioden blir avgjørende for hvor godt vi lykkes.

Linds største bekymring er at EU nå gjør omfattende og raske endringer gjennom sin Green Deal, som Norge ikke klarer å henge med på. Det vil svekke norsk konkurranse- og innovasjonskraft.

EU-tilpasning

I det næringspolitiske programmet tar Avfall Norge derfor til orde for en rask EU-tilpassing av nye gjenvinningskrav og ber politikerne legge til rette for en harmonisering i Norden, for å utvide hjemmemarkedet.

- Norge blir noen ganger for lite og derfor må vi fjerne konkurransevridende barrierer for eksport av resirkulerte råvarer.

Biologiske ressurser

Et område som er overmodent for konsolidering er markedet for utnyttelsen av biologiske ressurser.

“En viktig barriere er det store antallet aktører som er involvert i forvaltningen av biologiske avfallsressurser. Dette krever at myndighetene har en tverrsektoriell tilnærming og et nasjonalt blikk på utviklingen”, heter det i Avfall Norges program.

Stjel fra oss!

- De politiske partiene har fortsatt et stykke igjen til en konkret politikk som kan skape reell endring. Disse forslagene kan de finne i vårt program og gjerne stjele! oppfordrer Lind, som ser fram til videre dialog med de politiske partiene.

- Allerede nå har vi fått positive tilbakemeldinger på innspillene våre, som er hentet fra det næringspolitiske programmet. Jeg vil oppfordre alle medlemmer som har politiske kontakter i sine lokalpartier, fylkespartier, på nasjonalt nivå eller som er politisk aktive selv, til å ta med seg gode ideer de støtter inn i den politiske debatten framover, avslutter hun.

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter