Arskonferansen 2024 banner mobile

FNs globale plastavtale: Dette mener norske forskere

Norske eksperter har sendt anbefalinger til Klima- og miljødepartementet om hva som bør vektlegges i arbeidet med ny avtale, og etableringen av Vitenskapspanelet.

Av: Stine Thorp | Publisert: 8. desember 2022

Arbeidet med å lage en global plastavtale er nå i gang. I den forbindelse har en gruppe norske forskere sendt et brev med anbefalinger til Klima- og miljødepartementet. De støtter opp om Norges tilnærming og tydelige lederskap i prosessen med å lage en slik avtale, og er også glade for at KMD og Miljødirektoratet engasjerer seg i etableringen av et vitenskapspanel om kjemikalier, avfall og forurensning i 2024.

Her er en oppsummering av forskernes anbefalninger om hva KMD og MDir bør sikre i arbeidet:

  • At avgjørelser om hvordan avtalen skal se ut blir tatt på bakgrunn av relevant og uavhengig forskning og grundige utredninger.
  • At forskere involveres tidlig i prosessen, og at det etableres nasjonale nettverk av forskere som kan gi innspill både på plastavtalen og vitenskapspanelets mandat.
  • At avtalen eliminerer ulovlig eksport og illegal dumping av plastavfall og påser at land og industrier holdes ansvarlige for hvor avfallet de produserer havner til slutt.
  • At også uformelle aktører i gjenvinningsbransjen blir tatt hensyn til, og at deres rolle i å redusere plastforurensning anerkjennes. Dette for å sikre at marginaliserte grupper ikke mister sitt levebrød.
  • At avtalen består av tiltak for hele verdikjeden, for eksempel begrensninger og/eller skattlegging på produksjon av jomfruelig plast.
  • At det kommer tiltak for å fase ut bruken av de mest skadelige kjemiske og polymeriske komponentene i plastmaterialer.
  • At avtalen inkluderer tiltak som bygger på EUs designkriterier for bærekraft og trygghet.
  • At vitenskapspanelet hovedmål er å sikre at planetens tålegrense for nye stoffer ikke overskrides. Herunder ligger å arbeide for avfallsreduksjon og redusert bruk av giftige stoffer.
  • Å sikre at panelet er uavhengig, og ikke blir utsatt for press og innblanding fra industriens lobbygrupper.

Les brevet med forskernes anbefalinger i sin helhet her

Relaterte artikler

Se flere nyheter