Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer

Regjeringens sirkulærstrategi plasserer gjenvinningsbransjen sentralt i omstillingen til en mer sirkulær økonomi. Spørsmålet er om strategien de har lagt frem er ambisiøs og konkret nok til at vi kan lykkes i nå målsettingen.

Av: Avfall Norge | Publisert: 16. juni 2021

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Dette er overskriften på bransjens næringspolitiske program, og vi må starte med å si oss godt fornøyd med at strategien bygger på samme resonnement som grunnleggende premiss, samt trekker opp en ambisiøs målsetting om at vi skal doble bruken av resirkulerte råvarer.

Alle de 14 problemstillingene som er trukket frem i det næringspolitiske programmet inngår i den sirkulære strategien. Dette er vi svært godt fornøyd med, det vitner om en felles virkelighetsforståelse som danner grobunn for å finne gode løsninger fremover.

Likevel kunne vi ønsket oss at regjeringen forpliktet seg tydeligere med mht. implementeringen av nytt regelverk, nye virkemidler og reviderte målsettinger.

Lener oss på EU

Strategien illustrerer på en god måte hvordan Norge lener seg på EU i avfallspolitikken. Det er det ikke noe galt i isolert sett, for det tas viktige grep for bransjen i EU, slik som krav om design for gjenvinning, innblanding av resirkulerte råvarer og forenklinger av grensekryssregelverket. Men skal man lene seg på noen, så må man holde tritt med den man lener seg på. Og dersom Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi, så burde vi på noen områder også ligget først i løypa. Det finner vi få konkrete eksempler på i strategien.

Handlingsplan i stedet for handling

Offentlige innkjøp er kanskje ett av de områdene hvor det var knyttet størst forventninger til konkrete tiltak. I stedet henvises det til en egen handlingsplan "for å auke delen klima- og miljøvennlege offentlege innkjøp og grøn innovasjon". Her er vi regelrett skuffet over at regjeringen ikke er kommet lenger. Det var høringsfrist på innspill til det vi antar er den samme handlingsplanen sommeren 2020, så her skulle det vært mulig å være mer konkrete et helt år etterpå.

Vil hente ut mer av verdiene i avfall, men ingen helt nye grep

Strategien er delt inn i 4 deler, i del 1 om "Sirkulær økonomi gjennom bærekraftig produksjon og produktdesign" er det et eget kapittel om hvordan regjeringen vil "hente ut mer av verdiene i avfallet". Kapittel avsluttes med en oppsummering av hva regjeringen vil innenfor vårt område:

Alle punktene er viktige grep, men alt er allerede påbegynte prosesser uten at det konkretiseres hverken nye målsettinger eller nye virkemidler.

Dermed er konklusjonen at strategien leder i riktig retning, men alene er den ikke nok til det taktskiftet som behøves for å doble bruken av sekundære råmaterialer.

Bedre forståelse for behovet for avgiftning og sirkulær CO2

Regjeringen slår fast at "selv med ambisiøse materialgjenvinningsmål vil det være betydelige mengder avfall der materiale ikke kan eller bør gjenvinnes. Dette avfallet bør forbrennes på en måte som gjør at energien blir gjenvunnet som fjernvarme og elektrisitet. Avfallsforbrenning kan bidra til økt sirkularitet ved at CO2 blir fanga og tatt i bruk som en innsatsfaktor i økonomien."

I tillegg vil regjeringen "stimulere til utvikling av og til å ta i bruk ny teknologi for å sortere og reinse avfall og materiale for å oppnå giftfrie sirkulære krinsløp" og "stimulere til auka førebygging og materialattvinning av farleg avfall".

Dette er viktige forutsetninger for økt bruk av resirkulerte råvarer.

Inviterte til gratis morgenkaffe:

Fredag 18. juni arrangerte Avfall Norge gratis morgenkaffe. Se hele opptaket her:

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter