Spørsmål og svar om de nye utsorteringskravene

På Avfall Norges frokostmøte 7. desember svarte Miljødirektoratet på spørsmål om hvordan virksomheter skal forholde seg til kravet om kildesortering av mat- og plastavfall som gjelder fra januar 2023.

Av: Stine Thorp | Publisert: 14. desember 2022

7. desember arrangerte Avfall Norge et frokostmøte med de nye utsorteringskravene som trer i kraft 1. januar 2023 som tema. Utsorteringskravene sier at alle typer virksomheter, institusjoner etc. som produserer husholdningslignende avfall skal kildesortere mat- og plastavfall.

Se forskriften her

Til frokostmøtet kom Vanessa Korsbakken Ivanov, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, for å svare på spørsmål fra de rundt 240 som overvar møtet fysisk og digitalt. Under presenteres en del av spørsmålene og svarene om innføringen av de nye utsorteringskravene.

Merk! Spørsmålene som besvares under er et utvalg av spørsmålene som kom under frokostmøtet, og ikke en veileder til den nye forskriften.

Miljødirektoratet utarbeider en veileder om den nye forskriften som vil bli tilgjengelig på deres nettside.

Se hele frokostmøtet i opptak nederst i artikkelen

Spørsmål og svar om nye utsorteringskrav


Hva menes med kildesortering?

Med kildesortering menes å sørge for adskillelse av de ulike avfallstypene der avfallet oppstår.

Hva kreves av dokumentasjon?

At virksomheter skal vite hvor mye de har utsortert og levert til materialgjenvinning. Det er foreløpig ikke rapporteringsplikt, men Miljødirektoratet og Statsforvalteren vil begge kunne føre tilsyn om de ser at det er særskilte grunner til det.

Hvordan vil eventuelle brudd på disse reglene bli fulgt opp?

I første omgang er Miljødirektoratet opptatt av å gi god veiledning, og se hvordan de nye reglene blir innført og gjennomført. Utover det har Miljødirektoratet vanlige virkemidler som ellers, så det er et mulighet for å gi tvangsmulkt.

Om en virksomhet leier lokaler - hvem har da ansvar for at avfallet kildesorteres og leveres til materialgjenvinning; virksomheten eller eier av bygget?

Det beror i stor grad på avtalen som er gjort mellom leietaker og utleier. Dersom avfallshåndtering er inkludert i leien, og det er utleier som har satt ut avfallsbeholdere, er det naturlig at det er utleier som må sørge for at det kildesorteres og sendes til materialgjenvinning. Her må den enkelte virksomhet se på leieavtalen og snakke med utleier.

Hva med plastavfall som er tilgriset, for eksempel et yoghurtbeger, som vi når vi kildesorterer hjemme skyller før vi kaster det - skal virksomheter også gjøre dette? Noen har ikke vask der dette kan gjøres?

Virksomheter har hatt god tid til å forberede seg på dette, men Miljødirektoratet har forståelse for at det har vært vanskelig å vite hva som menes med kildesortering. Her må virksomheten selv finne løsninger. Det finnes imidlertid unntak for plastavfall som sier at man kan bruke en annen metode for utsortering av plastavfall, så lenge denne er tilsvarende god som kildesortering. Det finnes anlegg som kan ta imot den type avfall.

Hvis f.eks. en dagligvarebutikk har et parti med yoghurt som går ut på dato - må de da tømme hver enkelt beger og skille emballasjen og yoghurten i butikk?

Ja, man må skille på disse i butikk. Nå er dagligvarebransjen generelt blitt flink til å redusere matsvinn. Det er frukt og grønt det kastes mest av, ikke yoghurtbegre og ketsjupflasker, ifølge Miljødirektoratets tall. Sannsynligheten for at man blir sittende med masse matvarer som må avemballeres er liten.

I noen områder av landet kan det være langt til nærmeste anlegg som kan ta imot f.eks. matavfallet. Er et mulig å få dispensasjon dersom transporten av avfallet blir veldig lang?

Nei, det er ikke åpnet opp for dispensasjon på grunnlag av distanse.

Om man driver en kiosk, og kundene kaster avfallet feil, må man da ta det som er feilsortert ut?

Nei, man må sørge for at det er tilrettelagt for kildesortering. Det forventes ikke at man står og rydder opp etter kundene sine. Feilsortert avfall vil oppstå, men det er viktig med tydelig kommunikasjon om kildesorteringen. Når det blir kildesortering i flere områder av samfunnet vil det antagelig gjøre folk mer bevisste på å kaste avfallet riktig.

En virksomhet med to personer, som tar med niste hjemmefra, og ikke alltid spiser den opp - må det da kildesorteres?

Ja. Det er ikke gjort forskjell på størrelse på virksomhet.

Vil/skal private avfallsaktører innføre avviksgebyr dersom de ser at det er mat- og plastavfall i restavfallet til bedriftskunder?

Dette er et relevant spørsmål Miljødirektoratet vil se nærmere på.

Se frokostmøtet i sin helhet:

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter