Arskonferansen 2024 banner mobile
Bioøkonomi Avfall Norge

Fra Fossil til Forbilde

Et prosjekt som fremmer bioøkonomi i regi av Avfall Norge

Bioøkonomi er en økonomi der fornybare biologiske ressurser omdannes til mat, energi, produkter og materialer. Bioøkonomien utgjør et skifte fra bruk av fossile og ikke-fornybare karboner til bærekraftig og fornybar produksjon og foredling. Biologiske ressurser, også kalt biomasse, kan være matavfall, halm, korn, trevirke, frityrolje, slakteavfall, eller avføring fra dyr og mennesker.

Norge er rikt på fornybare ressurser, og med vår tilgang på kunnskap, teknologi, kapital og fornybare ressurser i hav, skog og jord, er forutsetningen for bioøkonomien god. I følge en rapport av NIBIO kan verdiskapingen fra de grønne næringene vokse fra 250 til 750 milliarder kroner i 2040.

Dersom vi utnytter potensialet i bioøkonomien, kan mye av det vi anser som avfall i dag, kunne bli omdannet til verdifulle ressurser i fremtiden.

Kilder: NIBIO, Norsk landbruk

Fra fossil til forbilde

Fra fossil til forbilde er et delprosjekt i et av Avfall Norges satsningsprosjekter, bio2020. Delprosjektet er et kommunikasjonsprosjekt som målrettet skal informere sentrale beslutningstagere og politikere om innovasjon og utvikling innen sirkulær bioøkonomi. Målet med dette er å skape forståelse og interesse for det store potensialet som en sirkulær bioøkonomi representerer både for økt verdiskaping og reduserte klimautslipp.

Derfor har Avfall Norge samlet et knippe prosjekter og bedrifter som utgjør innovative eksempler på bioøkonomi i praksis.

I tiden fremover vil vi dele videoene vi har laget i samarbeid med bediftene for å gi dere et innblikk i gode sirkulære foretningsmodeller innen bioøkonomi.


Bioretur

Mesteparten av slamvannet fra fiskeoppdrett slippes ut i sjøen, men Bioretur arbeider for å utnytte dette på en bærekraftig måte. Slamvannet tørkes ned til et næringsrikt pulver som sendes videre til andre deler i verden, hvor det blant annet er mangel på fosfor i jordsmonnet. Slik kan det skittene slamvannet bidra til at vi får kaffe i koppen og salat på bordet. Les mer om Bioretur her.

Biosirk

Norsk kjøttproduksjon skaper rester som utgjør store mengder avfall. Biosirk gjenskaper verdiene ved å produserere proteinmel og fett fra restprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, som igjen brukes i blant annet dyrefor, økologisk gjødsel og energi. Les mer om Biosirk her.

FishFuel

Landbaserte oppdrettsanlegg produserte i 2017 årlig fiskeslam med energiinnhold på omtrent 67,5 GWh. Ofte blir dette sett som et avfall, men det har verdi som ikke blir utnyttet. Perpetuum, Kupa AS og Sterner AS ønsker med prosjektet FishFuel å utnytte avfall fra oppdrettsnæringen i en sirkulær forretningsmodell. Ved å bruke fiskeslam til å produsere biogass og med et fokus på å utnytte biorest vil de gjøre norsk oppdrettsnæring mer sirkulær, konkurransedyktig og bærekraftig.

Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Program Manager i Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, Møteplasser, Ombruk
Telefon:  47390267