Arskonferansen 2024 banner mobile

Anbefaler nytt navn på Avfall Norge

- Det er på tide å ta steget og bytte til et navn som posisjonerer oss bedre for fremtiden, sier adm. dir. Runar Bålsrud.

Av: Stine Thorp | Publisert: 29. april 2024

I januar ga styret i Avfall Norge klarsignal til å starte en prosess for å finne forslag til nytt navn på bransjeorganisasjonen. Bakgrunnen er at styret og administrasjonen mener organisasjonen trenger et navn som reflekterer at både samfunnet, økonomien og gjenvinningsbransjen er i endring.

- Organisasjonens navn er et vesentlig verktøy, og med ny strategi erfarer vi at dagens navn ikke er det beste verktøyet, sier Bålsrud.

- Det henger ikke helt sammen for våre interessenter, altså politikere, myndigheter, media og samarbeidspartnere, at vi heter Avfall Norge når vår misjon er å være en pådriver for mer sirkulærøkonomi.

Ønsket om navnebytte er en beslutning drevet av flere faktorer:

Ny strategi og retning: Organisasjonens nye strategi har fokus på sirkulærøkonomi og bærekraftige prinsipper. Med et nytt navn signaliserer vi at vi mener alvor når vi hevder at Norge må ta bedre vare på ressursene som er i omløp. Et navnebytte der vi går vekk fra ordet “avfall” bidrar til å tydeliggjøre organisasjonens mål.

Bedre forståelse for hva bransjen bidrar med: Det eksisterende navnet reflekterer ikke lenger klart hva vi står for. Et nytt navn vil bidra til bedre forståelse for hvilken rolle gjenvinningsbransjen spiller i samfunnet. Dette er viktig å få frem i media og offentlig bevissthet. Et mer relevant navn vil bidra til å bygge en sterkere merkevare.

Politisk gjennomslag: Å bytte navn vil bidra til at organisasjonen får mer innflytelse og gjennomslagskraft i politiske miljøer. Det er bred politisk enighet om at Norge må bli en mer sirkulær økonomi om vi skal nå klimamålene. Et navn som tydelig signaliserer organisasjonens fokus vil gjøre det lettere å etablere samarbeid og få gehør hos politiske beslutningstakere. Det viser også at bransjen er i stand til å tilpasse seg nye krav og forventninger.

Navnebytte-sak på generalforsamlingen

Det nye navneforslaget er et resultat av en intern prosess som har tatt utgangspunkt i en interessentundersøkelse og en medlemsundersøkelse om navnebytte, som begge ble gjennomført i 2020. I tillegg er det lagt vekt på hvilke føringer Avfall Norges strategi 2023-2026 gir for organisasjonens videre arbeid.

Forslag om navnebytte skal stemmes over på generalforsamlingen 30. mai, og må ha 2/3 flertall for å bli vedtatt. Både styret og administrasjonen anbefaler medlemmene å stemme ja til det nye navneforslaget.

Dette er styret og administrasjonens forslag til nytt navn:


- Tiden er moden

- Å bytte navn på organisasjonen var også oppe til vurdering i 2021, men da landet styret på at det ikke var riktig timing. Med ny strategi, og med behovet for å styrke bransjens posisjon i omstillingen Norge skal gjennom, mener vi at tiden er moden for å ta steget og bytte navn, sier Synnøve Bjerke, styreleder i Avfall Norge.

- Vi mener at det nye navnet vi og styret anbefaler er et treffende og godt navn som gir en bedre forståelse for hva bransjen driver med og hvilken rolle vi har. Jeg håper våre medlemmer er enige, sier Bålsrud.

Relaterte artikler

Se flere nyheter