Delvis seier for biogass

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet.

Av: Avfall Norge | Publisert: 19. februar 2021

Nye innkjøpsråd for tungtransport og busser

DFØ har utarbeidet nye innkjøpsråd for tungtransport, inkludert bussdrift, basert på Miljødirektoratets klimafaglige vurderinger og DFØs anskaffelsesfaglige vurderinger.

Den såkalte drivstoffmatrisen (se faktaboks under) tar opp i seg de nye rådene og er et sentralt verktøy ved innkjøp for tungtransport og busser. Drivstoffmatrisen er en veiledning som kan benyttes av oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy.

Veiledningene er utarbeidet for offentlige innkjøp, men private innkjøpere kan selvfølgelig også støtte seg på veiledningen i sine vurderinger ved innkjøp av kjøretøy.

Det er viktig at biogass nå omtales i samme åndedrag som nullutslipp og at konkurranseevnen til biogass mot annet biodrivstoff er styrket, sier Cecilie Lind, adm. dir. i Avfall Norge. Vi er imidlertid ikke helt i mål, siden biogass fremdeles er gitt en lavere score enn el og hydrogen. Men her det viktig å få med seg at veiledningen angir at at matrisen kan tilpasses.

Drivstoffmatrisen kan tilpasses

Både i pressmeldingen fra DFØ og i selve veiledningen står det nemlig at "oppdragsgiver kan endre innhold og/eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø."

I DFØ sin veiledning heter det at "En rekke forhold kan påvirke hvor høyt biogass bør premieres. Blant annet kan lokale ambisjoner om økt biogassproduksjon og økt utnyttelse av organisk avfall tale for høyere premiering.(..). Det kan også være mulig å utvide biogasskategorien slik at biogass med høyere klimanytte (f. eks. >85 % iht. EU RED) gis flere poeng enn biogass med moderat klimanytte (<85% iht. EU RED)."

Bransjenormen for biogass er et nyttig verktøy for å dokumentere klimanytten til biogass, dette er også omtalt i DFØ sin veiledning.

Planlegges tilsvarende prioritering i sjøfart

I pressemeldingen fra DFØ fremgår det også at de anbefaler at ved innføring av omsetningskrav for anleggsdiesel og sjøfart i 2022, bør de samme prioriteringene gjelde for disse markedene.

Offentlige anskaffelser er viktige for å fremme klimavennlig teknologier som ikke er omfattet av nasjonale omsetningskrav, som nullutslippsteknologi og biogass. De reviderte innkjøpsrådene for tungtransport på vei ivaretar disse hensynene.
Dag Strømsnes, divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Dette er drivstoffmatrisen

Drivstoffmatrisen er utviklet av DFØ og Miljødirektoratet, og kan brukes som evalueringsmatrise for oppdragsgivere som ønsker å bruke klima og miljø som tildelingskriterium i sine anskaffelser av tjenester med tunge kjøretøy til veitrafikk.

Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser §7-9 «kan [oppdragsgivere] stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 %».

Matrisen kan også brukes som et drivstoffhierarki, og inngå som underlag for beslutninger om valg av transportløsninger. Matrisen er basert på vurderinger av klima- og miljøeffekter og anskaffelsesfaglige vurderinger.

Matrisen er veiledende og oppdragsgiver kan endre innhold og / eller poeng, basert på lokale forutsetninger og virksomhetens mål og strategier knyttet til klima og miljø.

Kilde: anskaffelser.no

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter