Arskonferansen 2024 banner mobile

Ny norm setter standard for rapportering klimanytte fra biogass og biogjødsel

Biogjødselmodulen til bransjenorm biogass ble presentert hos Landbruksdirektoratet tirsdag. Dette kompletterer verktøyet for å beregne klimanytten av både biogass og biogjødsel. Klimanytten av biogass beregnes med EUs siste fornybardirektiv (RED2) som rammeverk for drivstoff og grønn CO2 (CCUS), mens klimaeffekten for bruk av biogjødsel nå også kan beregnes i en egen modul.

Av: Jens Måge | Publisert: 17. september 2020


Bredt samarbeid siden 2017

Arbeidet med en biogass bransjenorm startet som et Avfall Norge og Biogass Oslofjord prosjekt i 2017, hvor man kartla klimanytten for biogass produsert ved seks anlegg i Norge ved hjelp av EUs bærekreaftkriterier (RED1). Hensikten var å synliggjøre biogassens klimanytte og bærekraft og betydningen av å utnytte avfall som en ressurs i en sirkulær økonomi uten verdilekkasjer, og skulle gi et kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere og brukere av biogass.

Rapporten fra prosjektet fastslo at det var behov for en bransjenorm som et verktøy for å beregne klimanytten av biogass basert på EUs rammeverk i Fornybardirektivet som er implementert i Norge gjennom Produktforskriften. Normen skulle også kunne inkludere hele verdikjeden for biogass inkludert biogjødsel og andre produkter som en valgfri tilleggsmodul.

Den første lanseringen fant sted 13. juni 2019 hos Miljødirektoratet. Normen inneholdt da en biogjødselmodul i betaversjon. Landbruksdirektoratet bevilget tidligere i år midler til Carbon Limits for å videreutvikle denne modulen som nå ble presentert.

Normen presenteres
Kaja Voss, Carbon Limits
- Håndtering av bioresten har generelt vært en utgiftspost for biogassanleggene, med liten betalingsvilje i markedet. Utfordringen er å få på plass riktig kvalitet. Det er derfor viktig at effektene blir dokumentert.
Torkil Dyb Remøy, Miljødirektoratet

Basert på EUs siste fornybardirektiv

Formålet er at både bransjen og myndighetene skal kunne få mer kunnskap om klimaeffekten ved produksjon og bruk av både biogass, biogjødsel og andre produkter fra et slikt anlegg. Verktøyet gir mulighet til å vurdere klimaeffekten av ulike måter å håndtere avfall på, under ulike forutsetninger og for ulike organiske råstoff. Normen baserer seg på det siste og mest oppdaterte fornybardirektivet i EU, RED2. Miljødirektoratet har varslet at de vil be om slik klimarapportering fra norske biogassanlegg årlig.

Bransjenormen kan brukes til alt fra å optimalisere anlegg og til å planlegge nye. Med verktøyet vil aktørene kunne se og beregne klimaeffekten av forskjellige typer og mengder råstoff til biogassproduksjon, som f.eks matavfall, husdyrgjødsel, avløpsvann eller fiskeslam, hva det vil si om de samler inn avfallet med biogasskjøretøy eller annet drivstoff, ulike lagringstyper mm.

Rensning og utnyttelse av grønn CO2, såkalt Carbon Capture and Utilization (CCU), er et av tiltakene som kan gi betydelig ekstra klimagevinst for et anlegg og som kan synliggjøres med verktøyet. Med den nye gjødselmodulen vil man også se klimaeffekten av ulike biogjødselprodukter man produserer som i tillegg til å erstatte fossil kunstgjødsel også erstatter bruk av fossil torv.

- Bransjenormen er basert på de siste bærekraftkriteriene og direktivene i EU og er svært viktig for å få fram klimanytten i norsk biogass, som sammen med biogjødsel bidrar til et mer bærekraftig landbruk og at vi kan klimamålene innen flere sektorer i Norge.
Jens W. Måge, Fagrådgiver og prosjektleder for normen

Videre drift - lav terskel for bruk

Biogassnormen er utviklet med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Avfall Norge, Norsk Vann, Energigass Norge og flere biogassprodusenter og distributører. Fra å være drevet som et prosjekt vil det nå etablere et fast eierskap der Avfall Norge, Norsk Vann og Energigass Norge utgjør styringsgruppen og med en bredt sammensatt partner- og referansegruppe som interessenter og ambassadører for normen.

Styringsgruppen vil 19. oktober beslutte hvordan normen skal gjøres tilgjengelig, herunder kostnad for lisens på bruk. Målet er at kostnadene skal holdes lave slik at flest mulig skal kunne benytte normen.

- Avfall er bare et skritt på veien til å skape nye ressurser og ny verdiskaping. Fremover skal vi stoppe verdilekkasjene og utnytte ressursene til å lage nye produkter. Og dette skal industrialiseres.
Nancy Strand, Seniorrådgiver / tidl. Adm.dir i Avfall Norge

Inkludering av biogjødsel i bransjenorm for norsk biogassproduksjon

Carbon Limits mottok i 2019 midler fra Landbruksdirektoratets Klima- og miljøprogram samt fra Miljødirektoratet til å utvikle en metode for å kvantifisere klimaeffektene fra bruk av biogjødsel, basert på det eksisterende faglige grunnlaget som finnes på området. Det faglige grunnlaget spenner vidt, fra karbonlagring i jord til kunnskap om utslipp av ulike klimagasser fra ulike gjødsellagere og ulike gjødseltyper. Resultatet er "biogjødselmodulen" - et verktøy for å beregne klimanytte av produksjon og bruk av biogjødsel fra biogassproduksjon.

Last ned sluttrapporten fra Carbon Limits.

Bestilling av bransjenorm - verktøyet for beregning klimanytte fra biogassanlegg

Verktøyet er utviklet i Excel og inneholder beregning av klimagassutslipp iht RED2 (EUs fornybardirektiv 2) samt valgfri biogjødselmodul.
For priser, betingelser og bestilling, klikk her.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter