Arskonferansen 2024 banner mobile

Dette sier Miljødirektoratet om det nye deponeringsforbudet

Presiserer hva som ligger i forbudet mot å legge avfall som er kildesortert og samlet inn for ombruk og materialgjenvinning på deponi

Av: Stine Thorp | Publisert: 23. november 2022

15. november 2022 ble det kunngjort at reglene for deponering av avfall er blitt strengere.

Endringen i avfallsforskriften kap. 9 innebærer at materialer som er blitt samlet inn og sortert ut for å brukes på nytt, enten ved ombruk eller materialgjenvinning, nå er forbudt å legge på deponi.

Lovendringen var anbefalt av Miljødirektoratet, som under Avfall Norges deponiseminar i oktober forklarte hva den innebærer i praksis. Der informerte de også om at de har fått tilbakemeldinger om at det er behov for veiledning og klargjøring av forbudet, og dette jobber de nå med å få på plass.

Her er en oppsummering av informasjonen Miljødirektoratet ga under seminaret:

  • Forbudet gjelder både næringsavfall og husholdningsavfall.
  • Forbudet gjelder kun når avfallet er samlet inn separat. Dvs. at det er samlet inn på en måte der avfallsstrømmene er holdt adskilt etter type og art for å legge forholdene til rette for en særskilt behandling.
  • Avfallet må også være separat innsamlet med den hensikt at det skal gå til ombruk eller materialgjenvinning. Dette forutsetter at det må være mulig å ombruke eller materialgjenvinne avfallet.
  • Avfall som ikke er separat innsamlet eller eventuelt er separat innsamlet for annen avfallsbehandling enn forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning er ikke omfattet.

Gjelder få tilfeller

SSBs avfallsstatistikk viser at avfall som typisk går til materialgjenvinning, som våtorganisk avfall, treavfall, plast, papp og papir, glass, metall og tekstiler, i liten grad deponeres. Miljødirektoratet vurderer derfor at lovendringen ikke har administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, da det dreier seg om små avfallsmengder som deponeres.

Listen over er ikke komplett, men sikter til avfallstypene Miljødirektoratet mener typisk er omfattet av forbudet. Det understrekes at det vil være tvilstilfeller der de må gå inn i den enkelte sak.

Hvilke avfallstyper som omfattes av lovendringen må for øvrig sees i sammenheng med utviklingen innenfor materialgjenvinning. Nye gjenvinningsmetoder kan bety at nye avfallstyper omfattes.

Unntaksmulighet

Viser det seg i forbindelse med behandlingen av det separat innsamlede avfallet at deler av fraksjonen ikke er egnet for materialgjenvinning, og deponering er den miljømessig beste løsningen, åpner unntaksmuligheten for å deponere dette avfallet. Det forutsetter imidlertid at avfallet har gjennomgått en behandling.

Som eksempel viser Miljødirektoratet til at det kan være forurensninger eller andre forhold som har gjort at kvaliteten på avfallet er uegnet for materialgjenvinning.

Les mer om lovendringen på Regjeringen.no og hos Miljødirektoratet.no

Relaterte artikler

Se flere nyheter