Fra hull i bakken til prosessanlegg

Slik blir deponienes rolle i fremtidens sirkulære økonomi.

Av: Stine Thorp | Publisert: 28. april 2022

- Moderne deponier spiller en viktig rolle i ressursutnyttelsen av avfall, sier Cecilie Lind, adm.dir. i Avfall Norge.

Dette er også poengtert av EU, som har som mål å bli en bærekraftig og sirkulær økonomi. For å komme dit blir hele lovverket revidert, også delene som omhandler avfall.

Dette påvirker det norske regelverket, og i vinter presenterte Miljødirektoratet forslag til endringer i avfallsforskriften kap. 9, også kalt deponiforskriften.

Avfall Norge sendte dem et høringssvar der det ble presisert at deponier ikke bare er oppbevaringssted for avfall vi ikke klarer å gjenvinne. Moderne deponier kan fungere som sorterings- og behandlingsanlegg som sørger for økt ressursutnyttelse.

- De kan også fungere som buffer i påvente av nye løsninger og teknologier for økt materialgjenvinning. Dette perspektivet er viktig å ha med seg inn i arbeidet med å redusere mengdene avfall til deponier, sier Lind.

- Slik vi ser det har fremtidens deponier to funksjoner: Den ene er å ta miljøgiftene som finnes i avfallet ut av kretsløpet og ha kontroll over dem. Denne funksjonen har alltid vært der. Den andre er at i fremtiden vil deponiene også bidra til å hente ressurser som for eksempel stein og metaller ut fra avfallet og gjenvinne dem. Med andre ord vil deponier bli prosessanlegg, ikke hull i bakken der man tømmer avfall og dekker over, sier Thomas Hartnik, leder for forskning, utvikling og innovasjon i Lindum og leder for Avfall Norges faggruppe for deponi og masser.

- Norge har som mål å øke materialgjenvinningen. Da må vi ikke gjøre det lettere at avfall som egentlig kunne ressursutnyttes blir liggende uutnyttet i deponier, sier Lind.

Avfal Norges høringssvar om edringer i deponiforskriften

Avfall Norge sendte inn høringssvar til Miljødirektoratet, og kom med følgende kommentarer:

§9-2: Avfall Norge understreker behovet for å sikre at den foreslåtte oppmykingen ikke resulterer i økt ulovlig deponering og/eller langtidslagring utenfor godkjente deponier, noe som kan resultere i lavere materialgjenvinningsgrad enn man kan oppnå ved å behandle avfallet i prosesser som foregår på mange norske deponier i dag. Det er derfor behov for at myndighetene utarbeider veiledningsmateriell, gjennomfører tilsyn og sørger for konkurranse på like vilkår mellom strengt regulerte deponier og uregulert lagring.

§9-4 h: Endringen innebærer et forbud mot deponering av avfall som er separat innsamlet for ombruk og materialgjenvinning med mindre deponering er den beste miljømessige løsningen. Avfall Norge deler intensjonen med forbudet, men gjør likevel oppmerksom på at ved masseoverskudd kan forbudet medføre at masser går til utfyllingsformål uten noen form for ressursutnyttelse. Dersom massene tas imot på et deponi som også sorterer og behandler massene og har et sett med ulike nedstrømsløsninger for masser, kan man oppnå både økt ressursutnyttelse og mindre mengder til deponi sammenlignet med mengden til utfylling. Vi ser at Miljødirektoratet ikke drøfter masser spesielt i sitt høringsbrev i forbindelse med denne endringen og vi er derfor opptatt av at dette perspektivet tas med i endelig utforming av både regelverket og veiledningsmateriell.

§ 9-5: Miljødirektoratet foreslår å endre betegnelsen på kategori 3, deponi for inert avfall, til "deponier for inert avfall og lett forurensede masser". Avfall Norge mener kategoriene med fordel kan presiseres, men at dette også bør gjøres for kategori 2. Dette for å understreke at kategori 2-deponier også kan motta stabilt, ikke reaktivt farlig avfall innenfor gitte grenseverdier, hvilket vil bidra til likere håndhevelse av regelverket i hele landet.

Se Miljødrektoratets forslag til endringer i avfallsforskriften kap. 9 under, og les Avfall Norges høringssvar her.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901

Relaterte artikler

Se flere nyheter