Arskonferansen 2024 banner mobile

- Det er uforståelig at myndighetene ikke satser på biogass

Ny rapport viser at norsk biogassproduksjon kan produsere betydelige mengder grønn energi. Bransjen etterlyser politisk satsing.

Av: Stine Thorp | Publisert: 13. mars 2023

9. mars ble en NORSUS-rapport om potensialet for biogassproduksjon i Norge lansert og oversendt regjeringen.

Rapporten "Mulighetsrommet for produksjon av biogass i Norge - Potensialstudie av aktuelle råstoff, nye teknologier og klimanytte" ble laget på oppdrag fra Energigass Norge, Norges Bondelag, Biogass Oslofjord, Norsk Vann, og Avfall Norge.

SE RAPPORTEN HER

Den viser at biogasspotensialet for nåværende råstoffbase, med dagens teknologi, er på 5,5 TWh. Det er størst potensial for økt biogassproduksjon fra husdyrgjødsel og halm fra landbruket, fiskeslam fra havbruksnæringen og matavfall fra husholdning og næring. Potensialet for fremtidig biogassproduksjon er 11,3 TWh inkludert vekst i havbruksnæringen.

Potensialet for fangst av av biogent CO2 er estimert til cirka 298 000 tonn ved 5,5 TWh, og cirka 611 000 tonn ved 11,3 TWh.

Rapporten sier også at teknologiutvikling potensielt kan øke den teoretiske biogassproduksjonen med 9,0 TWh og 10,5 TWh for henholdsvis nåværende og mulig fremtidig råstoffbase, men at dette vil kreve mer forskings- og utviklingsaktiviteter.

Potensialet for biogassproduksjon i Norge er altså på mellom 6 TWh, gitt dagens råstoffbase og teknologi, til et teoretisk 22 TWh, gitt mulig fremtidig teknologi og råstoffbase.

Uforståelig at det ikke satses på biogass

- Det er dermed overhodet ikke urealistisk å ha som mål at norsk biogass skal produsere 10 TWh i året. Hvilket år vi kan nå målet er helt og holdent avhengig av rammebetingelsene. Teknologien og markedet er der allerede, sier Jens Måge, fagrådgiver i Avfall Norge.

- Dagens produksjon er på bare 0,7 TWh, mens Danmark allerede produserer 7 TWh. I en tid da vi har en energikrise med et varslet kraftunderskudd kanskje allerede i 2027, og en gjødselkrise med stengt import av fosfat og kalium fra Russland og Belarus, er det uforståelig at myndighetene ikke satser på biogass. 10 TWh tilsvarer 15 Alta-utbygginger, og det uten å kreve store inngrep i naturen, eller krenke urfolks rettigheter.

- Jeg håper regjeringen ikke bare legger denne rapporten i skuffen, slik det virker som om de har gjort med tidligere rapporter som også har vist potensialet og fordelene med å produsere biogass, som løser forurensningsproblemer og utnytter avfallsressurser sirkulært, sier Måge.

- Vi behøver et nasjonalt mål for biogassproduksjon og -bruk, som forteller hvilken retning vi skal gå og kan sette departement og etater i sving for å nå målet og få i gang utbyggingen av en skikkelig biogassindustri i Norge. I Sverige og Danmark var det første etter en offentlig utredning at det de fikk fart på satsingen. Kanskje er det det vi behøver i Norge nå?

SE RAPPORTEN HER

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter