Norge må kildesortere matavfallet

Etter enighet i EU om nye mål i revidert avfallsregelverk, må landets kommuner, næringsaktører og innbyggere forberede seg på obligatorisk kildesortering av matavfall fra 2023.
Av: Sara Wilsgaard | Publisert: 22. desember 2017

Enighet i EU

17. desember 2017 kom EU til en foreløpig enighet om reviderte avfallsregelverk. Nå gjenstår endelig beslutning i Rådet og Europaparlamentet som forventes behandlet tidlig i 2018.

Matavfall er ressurser

Mens Miljødirektoratet utreder obligatorisk kildesortering av matavfall både hjemme og på jobben, har allerede EU fått på plass en enighet om at medlemslandene skal utsortere matavfall innen 2023, og Norge vil bli omfattet av dette kravet gjennom vårt EØS-medlemskap. Detaljene i dette og hvilke unntak som vil gjelde ventes å bli klart tidlig 2018.

Kravet for utsortering av matavfall gjelder det som er kategorisert som “Municipal Waste” som direkte oversatt for vår del betyr husholdningsavfall og lignende. Dermed vil det gjelde både husholdningsavfall og avfall fra tjenesteytende sektor. Med andre ord skal avfallshåndteringen være lik hjemme som på jobben.


Norge når ikke EU-målene for 2020

Statistisk sentralbyrå publiserte høsten 2017 avfallsregnskapet for 2015, som kunne melde at andelen avfall som går til gjenvinning har gått ned på nasjonalt nivå. Samtidig fortsetter avfallsmengdene å vokse. Det betyr at Norge verken møter egne nasjonale avfallspolitiske mål, eller målene om 50 % materialgjenvinning av husholdningsavfall og 70 % av bygge- og rivningsavfall innen 2020 som Norge har forpliktet seg til gjennom EØS-avtalen.

Miljødirektoratet har også anbefalt at Norge bør ha obligatorisk utsortering av matavfall og plast for å kunne nå EU-målene knyttet til materialgjenvinning.

I dag har 70 prosent av Norges befolkning tilbud om kildesortering for matavfall, mens nær 90 prosent har sorteringstilbud for plast. Det finnes ikke tilsvarende tall for Husholdningene står derimot for kun 20 prosent av de totale avfallsmengdene i Norge, derfor er det helt avgjørende at tjenesteytende sektor får de samme kravene til sortering av avfall på linje med husholdning.

Avgjørende for en sirkulær økonomi

Riktig avfallshåndtering spiller en sentral rolle i en bærekraftig sirkulærøkonomi. Målet med materialgjenvinning er at materialer og stoffer kan brukes om igjen i ny produksjon. Dette sparer jordkloden for uttak av jomfruelige råvarer med de klima- og miljøbelastningene som følger.

At vi skal prioritere materialgjenvinning er nedfelt i Forurensningsloven. Det fremkommer også i stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, samt i regjeringens strategi for grønn konkurransekraft.

Flere arbeidsplasser
Utsortering av matavfall fra husholdninger kan alene skape 440 nye arbeidsplasser i følge beregninger fra Avfall Norge. I tillegg kommer verdiskapning fra utsortering av plast- og matavfall fra næringslivet. 


Relaterte artikler

Se flere nyheter