Arskonferansen 2024 banner mobile

Slik vil Vestre lage et bedre virkemiddelapparat

Èn inngangsportal, grønn oversikt, mer samhandling og sterkere fokus på sirkulære løsninger er stikkord.

Av: Stine Thorp | Publisert: 19. desember 2022

14. desember presenterte næringsminister Jan Christian Vestre det nye virkemiddelapparatet, som skal bli mer brukervennlig og fokusert på sirkulære løsninger.

- Det er svært positivt at det legges vekt på at virkemiddelapparatet skal støtte opp om aktiviteter som bidrar til at Norge blir en sirkulær økonomi. Det er et absolutt must om vi skal nå klimamålene, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

Ny inngangsport

Et hovedgrep er å lage én digital inngangsport til virkemiddelapparatet, kalt "En vei inn". Dette for å gjøre det lettere for næringslivet å få oversikt og kunnskap om tilgjengelige virkemidler.

- Dette er et riktig og viktig grep. Det må bli enklere for virksomheter å finne virkemidler som kan være aktuelle når man planlegger nye satsinger, om det så er snakk om å effektivisere eksisterende drift, eller igangsette FoU-prosjekt, sier Bålsrud.

Må støtte opp om nye verdikjeder

- Da vi nylig fikk kartlagt hvor mye av virkemiddelapparatets støtteordninger som tilfaller gjenvinningsbransjen, viste det seg at dette bare var 0,2 prosent. Med denne omleggingen håper vi dette vil øke betraktelig, sier Bålsrud.

Ifølge rapporten er én årsak at virkemidlene stort sett har rettet seg mot utvikling av ny teknologi, mens gjenvinningsbransjen gjerne videreutvikler og tilpasser allerede eksisterende teknologi. En annen årsak er at det hittil har vært vanskelig å få oversikt over hvilke virkemidler som er tilgjengelige. Det vil den nye inngangsportalen forhåpentlig endre på.

Se rapporten og webinaret der den ble presentert her:

- Men det er også viktig at virkemidlene ikke bare er rettet mot teknologiutvikling, men også bidrar til utvikling av nye verdikjeder. Klarer vi ikke å skape disse, klarer vi ikke å bli mer sirkulære, sier Bålsrud.

Her er Vestres tiltak:

1. "En vei inn"- en felles digital inngang til virkemiddelapparatet

2. Bedre synliggjøring av resultater fra offentlig støtte til grønn omstilling

3. Ny samhandlingsmodell for koordinert innsats for grønn omstilling gjennom en pilot innen havvind

4. Møteplasser for toppledelsene hos virkemiddelaktørene og departementene

5. En intensjonserklæring at virkemiddelaktørene så langt som praktisk mulig og kostnadsmessig forsvarlig skal samlokaliseres, regionalt og internasjonalt

6. Virkemiddelaktørene skal samkjøre sine markedsaktiviteter for å synliggjøre et samlet norsk virkemiddelapparat

7. Designtenkning styrkes for å utvide virkemiddelapparatets verktøykasse

8. Siva skal legge til rette for grønn industrivekst

9. Det innføres et hovedprinsipp om at prosjekter som mottar støtte gjennom det næringsrettede virkemiddelapparatet, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, og at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050

Les detaljene i de forskjellige tiltakene her.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter