Arskonferansen 2024 banner mobile

Stortinget vil ha en mer sirkulær økonomi

Flertall for seks vedtak som skal sette fart i overgangen fra en lineær økonomi.

Av: Stine Thorp | Publisert: 16. januar 2023

Andre uke i januar be det stemt over en rekke representantforslag som omhandler sirkulærøkonomi. Forslagene kom fra Høyres Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup. Begge sitter i sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Følgene seks forslag ble vedtatt:

> Stortinget ber regjeringen kartlegge hvordan virkemiddelapparatet kan innrettes slik at man i sterkere grad støtter opp under deler av eller hele verdikjeder som bidrar til en overgang til mer sirkulærøkonomi.

> Stortinget ber regjeringen i samarbeid med aktuelle bransjer og næringer, å innhente oppdatert kunnskapsgrunnlag om kompetansebehovet forbundet med nye, sirkulære forretningsmodeller, og etablere flere treparts bransjeprogrammer.

> Stortinget ber regjeringen legge til rette for etablering av materialbanker for ombruk av byggevarer, i samarbeid med aktører i bransjen og øvrige nordiske land.

> Stortinget ber regjeringen effektivisere og digitalisere innrapportering av avfallsmengdene fra bygge- og anleggsbransjen.

> Stortinget ber regjeringen gjennomgå relevant regelverk og utarbeide en tverrsektoriell strategi for massehåndtering i samarbeid med bygge- og anleggsnæringen.

> Stortinget ber regjeringen legge til rette for etableringen av en digital markedsplass for overskuddsmasser, etter modell fra Bærum ressursbank.

Les mer her: Representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Relaterte artikler

Se flere nyheter