Veien til mer effektiv bioproduksjon

Mer bioavfall og organisk avfall skal utsorteres og utnyttes. Men hva gjør vi med bioresten, og hvordan kan vi lage biogjødselprodukter med høyere verdi? Bioseminaret 2023 kan forhåpentlig gi svar.

Av: Avfall Norge | Publisert: 20. juni 2023

25.-26. september arrangerer Avfall Norge bioseminar på Stord. Hovedtema er mer effektiv bioproduksjon.

I dette inngår innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, og nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger ift. utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

- Vi må utnytte mer av de organiske avfallressursene som i dag går tapt, spesielt for å ta vare på verdifulle næringsstoffer som fosfor, som står på EUs liste over kritisk råmateriale (CRM), og hvor de største forekomstene og eksporten er fra land med ustabile styresett som for eksempel Russland, Kina og Marokko, sier fagansvarlig i Avfall Norge Jens Måge.

- Samtidig er har vi i dag en utfordring med avsetning og bruk av biogjødsel i husdyrtette områder, hvor det ofte er for høyt fosfornivå i jorda allerede på grunn av høy konsentrasjon av husdyrgjødsel og for lite spredeareal. Dette gjelder for flere regioner på Vest- og Nordvestlandet, som også har de største organiske avfallsressursene, sier Måge.

Bioseminaret, som i år er lagt til nettopp Vestlandet, adresserer dette, og har med Statsforvalteren fra både Vestland og Rogaland til å gi sine perspektiver. Til seminaret har vi også invitert Bionova, for å orientere om hva slags innovasjonsprosjekt de kan gi støtte til.

Mer bioavfall å utnytte fremover

- Ny avfallsforskrift stiller krav til utsortering og behandling av alt bioavfall. Da er det helt innlysende at vi må bruke det til noe fornuftig. Utnyttelse av bioavfallet vårt er en viktig del av fremtidens sirkulærøkonomi. Avfall Norge er en pådriver for nettopp sirkulærøkonomi, og jobber derfor med å få myndighetene til å se mulighetene som ligger i å utvikle en nasjonal og sirkulær bioøkonomi, sier Runar Bålsrud, adm. dir. i Avfall Norge.

Han er en av innleggsholderne under seminaret i september.

- Norge har potensial til å produsere en rekke bærekraftige produkter av bioavfallet vårt. Kompost, biogjødsel, og biokull har ulike fordeler og alle bidrar til å erstatte helt eller delvis jomfruelige og fossile råvarer, som torv og kunstgjødsel. Dette vil også bidra til bedre jord- og plantehelse, sier Måge.

- Nytt gjødselregelverk kan også bety nye utfordringer med avsetning av fosforrik biogjødsel, og da vil det bli behov for å utvikle nye gjødsel- og jordprodukter som også kan få en høyere verdi i markedet og gjøre biogassproduksjon mer lønnsom.

Tettpakket fagprogram

Bioseminaret 25.-26. september inkluderer også fag- og studieturer til Renevos biogassanlegg, SIMs kompostanlegg og til Engesund fiskeoppdrett i Fitjar.

Seminarets målgruppe er alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter.

Bioseminaret på Stord er rettet både mot ledere og driftsansatte på biogass- og kompostanlegg, og andre typer behandlingsanlegg. Det blir ulike paralleller, felles befaringer og samlinger i plenum.

Seminaret arrangeres av Avfall Norge i samarbeid med Rogaland biogassnettverk, Biogass Norge og Energigass Norge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter