Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element i en diskusjon om virkemidler for utsortering av ulike avfallstyper nasjonalt. Denne rapporten viser beregnete kostnader fra kommuner og kommunale avfallsselskaper, som har deltatt i Avfall Norges renvosjonsbenchmarking.

Av: Avfall Norge | Publisert: 22. desember 2018 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

Når EUs reviderte avfallsdirektiver fra 2018 skal innføres i norsk avfallspolitikk, vil blant annet kravene økes til materialgjenvinning og ombruk av husholdningsavfall og lignende næringsavfall, samt ulike typer emballasjeavfall. Rammedirektivet pålegger også medlemslandene å innføre utsortering av matavfall innen 2023. Samtidig setter rammedirektivet nye krav til at produsentansvaret gjennom returselskap dekker minst 80 % av alle faktiske utgifter til innsamling, sortering og behandling inkludert administrasjon for ordninger som er regulert av EU.

Formålet med denne rapporten er å utnytte Avfall Norges benchmarkingsanalyser på renovasjon til å anslå kostnaden ved å håndtere plastemballasje, papir/papp/kartong, glass/metallemballasje, våtorganisk avfall (mat) og farlig avfall som separate fraksjoner og ikke som en del av restavfallet. Analysen tar utgangspunkt i RBM fra 20 offentlige renovasjonsvirksomheter i 2018, supplert med inflasjonsjusterte tall fra 17 virksomheter som har deltatt tidligere. Analysen er dermed basert på data fra 37 regionale renovasjonsvirksomheter som til sammen håndterte 3,2 millioner innbyggere. Det er i denne analysen i hovedsak fokusert på å merkostnaden ved å utsortere og håndtere avfallet, og i mindre grad totalkostnaden eller «alle faktiske utgifter».