Arskonferansen 2024 banner mobile

Kostnader ved utsortering av husholdningsavfall 2020

Dokumentasjon av kostnadene som kommunene har med å samle inn og håndtere kildesortert avfall er et viktig virkemiddel for å utvikle riktige tjenestetilbud i kommunen. Samtidig kan kunnskapen om kostnadene være et sentralt element i en diskusjon om virkemidler for utsortering av ulike avfallstyper nasjonalt. Denne rapporten viser beregnete kostnader fra kommuner og kommunale avfallsselskaper, som har deltatt i Avfall Norges renvosjonsbenchmarking.

Av: Håkon Bratland | Publisert: 16. november 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning | Oppdragstaker: Energidata Consulting AS

Når EUs reviderte avfallsdirektiver fra 2018 skal innføres i norsk avfallspolitikk, vil blant annet kravene økes til materialgjenvinning og ombruk av husholdningsavfall og lignende næringsavfall, samt ulike typer emballasjeavfall. Rammedirektivet pålegger også medlemslandene å innføre utsortering av matavfall innen 2023. Samtidig setter rammedirektivet nye krav til at produsentansvaret gjennom returselskap dekker minst 80 % av alle faktiske utgifter til innsamling, sortering og behandling inkludert administrasjon for ordninger som er regulert av EU.

Formålet med denne rapporten er å utnytte Avfall Norges benchmarkingsanalyser på renovasjon til å anslå kostnaden ved å håndtere plastemballasje, papir/papp/kartong, glass/metallemballasje, våtorganisk avfall (mat) og farlig avfall som separate fraksjoner og ikke som en del av restavfallet.

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784