Arskonferansen 2024 banner mobile

Tekstil 2025

Avfall Norge satte tekstil på dagsorden i samarbeidsprosjektet Tekstil 2025. Hva slags regelverk gjelder og hva kommer som regulerer innsamling og behandling av brukte tekstiler? Hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen bidra til en mer bærekraftig tekstilindustri? Hvordan kan vi skape større verdier i verdikjeden for tekstil gjennom ombruk, reparasjon og gjenvinning? Hvor er kunnskapshullene og barrierene?

Fremtidens verdikjeder for tekstil

Tekstiler er en av 7 prioriterte verdikjeder som EU og norske myndigheter har identifisert i arbeidet med sirkulær økonomi.

EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har blant annet besluttet at det skal innføres krav til separat innsamling av tekstiler (avfall) innen 1. januar 2025. EU kommer også med en egen omfattende handlingsplan for tekstiler i løpet av 2021.

Tekstil og ombruk er et område som medlemmene i Avfall Norge ønsker vi skal jobbe mer med. Dette er blant annet basert på signaler fra myndighetene, av hensyn til avfallsreduksjon, ombruk, og arbeidet med en sirkulær økonomi. På denne bakgrunn ble prosjektet Tekstil 2025 startet i 2020 og varte ut 2022. Arbeidet med tekstiler fortsetter som del av fagarbeidet i Avfall Norge samt gjennom FoU-prosjektet Wasted Textiles.

Om Tekstil 2025

Prosjektet skal bidra til:

 • Kunnskap om kommende regelverk og mulige løsninger.
 • Mindre tekstiler i restavfallet.
 • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
 • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
 • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
 • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
 • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
 • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen


Overordnet mål er at dette prosjektet skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler ihht FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever redesign av dagens forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Første fase av prosjektet skal ha tre typer leveranser:

1. FAKTA:

a. Oversikt over dagens situasjon, “kilder” til at avfallet oppstår (husholdning, handel, ulike næringer) statistikk/mengder, beskrivelse av dagens avfallssystemer mv.
b. Oversikt over foreslått og vedtatt mål regelverk, og status for implementering.

2. ANALYSER:

a. Gap mellom mål / kommende regelverk og nå-situasjonen
b. Potensiale for verdiskaping - dypdykk i tekstiler

3. MØTEPLASSER / SAMARBEIDSARENAER

a. Samarbeid om utvikling av “sirkulær” kunnskap til både industri og forbruker
b. Samarbeid om utvikling av regelverk som stimulerer til verdiskaping

Prosjektet deltar i andre prosjekter som partner og aktiv bidragsyter, som f.eks:

- Deltaker i det nordisk råd støttede SATIN-prosjektet, ledet av svenske Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) med formål å utvikle og teste løsninger for tekstilsamling og sortering med et Supply Chain Management (SCM) perspektiv.
- Partneravtale med NF&TA, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Næringsklyngen for den norske mote- og tekstilindustrien.
- Deltaker, og leder av styringskomiteen, i forskningsprosjektet Wasted Textiles ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet, finansiert av Norges Forskningsråd, Handelens Miljøfond, Avfall Norge /Tekstil 2025 samt andre partnere. Målet med prosjektet er kartlegge samt redusere bruken av syntetiske tekstiler og mengden som kommer på avveie.

Styringsgruppen


Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune (REG)Ellen T Halaas (leder)
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Iris Salten IKSIngrid Schistad Berg (permisjon)
Avfall NorgeCecilie Lind

Prosjektdeltakere i Tekstil 2025


Bedrift / organisasjon / kommuneKontaktperson
Fileks AS / klesinnsamling / Stranda kommunePlamen Petkov
Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommuneEllen T Halaas
Jørgen Fredriksen
Mari Guttormsen
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Foreningen UFF-Butikkene i NorgeKåre Dahne
NLM MiljøBent Udnesseter
Asker kommuneMarianne Feng
VesarBjørn Erik Rui
Iris Salten IKSMonica Novik Tennfjord / Ingrid Schistad Berg
Søndre Helgeland Miljøverk IKSHeidi Eidet Eggen
Remiks Miljøpark ASIvar Sture Handeland
ROAF IKSSynnøve Bjørke / Marina Holtvedt
Stord NæringsrådAnne-Grete Sandtorv
Avfall Sør ASGunn Spikkeland Hansen
Follo Ren IKSAstri Thomassen Ekroll

Regelverk for innsamling og behandling av tekstiler


Dagens regelverk

I dag er innsamling av brukte tekstiler definert som mottak av donasjoner og ikke som avfallshåndtering. Innsamling av tøy, sko og tekstiler via ombrukscontainere gjøres hovedsakelig av private organisasjoner, ofte med et humanitært formål. Kommunene låner av og til ut grunn til innsamlerne og kan ha ulike avtaler som regulerer samarbeidet.

 • Hva slags regler gjelder for innsamling og behandling av brukte tekstiler? Veileder tekstilinnsamling 2020 gir en oversikt over begreper, lover, retningslinjer og etikk for innsamlere og behandlere av tekstiler.
 • Avfall Norge ba i 2020 Miljødirektoratet å tydeliggjøre når tekstiler er avfall og ikke. Les svaret her.


Krav utsortering av tekstiler
fra 2025

Det reviderte rammedirektivet om avfall (EU) 2018/851 ble vedtatt 30.05.2018 og blir løpende tatt inn EØS-avtalen. Her er det angitt krav til separat innsamling av farlig avfall og tekstiler fra "municipal waste" (husholdnings- og husholdningslignende avfall) innen 2025.

Kommunene må altså sørge for innsamlingsløsninger i egen regi og/eller i samarbeid med private organisasjoner. EU har ikke bestemt detaljer i dette, men medlemslandene inkl Norge må komme i gang med å finne ut hvordan dette skal implementeres og forskriftsfestes. I tillegg så skal medlemslandene sørge for virkemidler som sikrer at utsortert avfall ikke sendes til forbrenning.

EUs handlingsplan for tekstil (tekstilstrategien)

EU har som mål at tekstilindustrien skal komme seg gjennom COVID-19-krisen på en bærekraftig måte ved å:

 • Gjør den mer konkurransedyktig
 • Ta i bruk prinsipper for sirkulær økonomi på produksjon, produkter, forbruk, avfallshåndtering og sekundære råvarer
 • Stimulere investeringer, forskning og innovasjon


Strategien skulle etter planen ha kommet høsten 2021, men er nå utsatt til mars 2022. Den skal bidra til EUs mål å bli klimanøytral og stimulere en sirkulær økonomi hvor produktene er designet for å være mer holdbare, ombrukbare, reparerbare, resirkulerbare og energieffektive. Utkastet som har vært på høring peker på økt ansvar for produsenter samt legge til rette for mer reparasjon, ombruk og nye forretningsmodeller i moteindustrien.
Her er mer info om strategien og høringsinnspillene som kom inn til kommisjonen.

Noen nasjonale og regionale initiativ

 • Frankrike: Har hatt produsentsansvar for klær og skotøy siden 2008 (Refashion), og for møbler siden 2013 (Eco-Meubles)
 • Danmark: Bestemte i klimaavtalen fra juni 2020 å forsere EU-kravet om separat innsamling av tekstiler til å gjelde fra 1. januar 2022. Dette er i november 2021 besluttet utsatt til tidligst juli 2023. En begrunnelse er at det mangler teknologi og kapasitet både i Danmark og Europa til “ettersortering, opparbeidelse og gjenbruk av tekstiler”. Dessuten understreker det danske Miljøministeriet at det er behov for mer kunnskap om fraksjonen tekstilavfall fra husholdninger samt de mengder man kan forvente å samle inn før man kan planlegge og investere i løsninger til sortering og gjenbruk.
 • Sverige: Arbeider for å innføre utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler etter planen fra 1. januar 2022. Utredningen med lovforslag ble lagt fram 9. desember 2020, men er enda ikke vedtatt i Riksdagen. Ordningen planlegges faset inn over flere år med lisensierte tekstilinnsamlinger fra 1. januar 2024. Det er et mål at fra 2028 så vil minst 90% av tekstilavfallet som samles inn gå til ombruk eller materialgjenvinning. Systemet vil omfatte alle svenske husholdninger og alle virksomheter som produserer tekstilavfall.
 • Norge: Oslo og Stavanger kommune gjennomfører tester på 2-strøms innsamlingsløsninger (hele vs ødelagte tekstiler) i 2021 og 2022.

Hvordan kommuniserer vi innsamling og behandling av tekstiler?

Hvordan skal bransjen kommunisere rundt innsamling og behandling av brukte tekstiler? Arbeidsgruppen for kommunikasjon i Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 har jobbet med dette spørsmålet og kommet frem til et felles verdibudskap.

Tekstil 2025 rapporter

Her kan du laster ned rapporter fra Tekstil 2025-prosjektet og andre prosjekter i Avfall Norge.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784