Fremtidens verdikjeder for tekstil

Avfall Norge setter tekstil på dagsorden og inviterer innsamlere av tekstiler, avfallsselskap, kommuner /IKS'er, handel og industri til å delta i samarbeidsprosjektet Tekstil 2025.

Av: Jens Måge | Publisert: 21. oktober 2020 | Fagområde: Tekstil

EU har varslet offensive målsettinger for tekstiler i aksjonsplanen for Sirkulærøkonomi 2.0 og har besluttet at det skal innføres krav til innsamling av tekstiler innen utgangen av 2025. Samtidig varsles det om egen "omfattende strategi og handlingsplan for tekstiler". Tekstil og ombruk er et område som medlemmene i Avfall Norge ønsker vi skal jobbe med med. Dette er blant annet basert på signaler fra myndighetene, av hensyn til avfallsreduksjon, ombruk, og arbeidet med en sirkulær økonomi.

22. april 2020 arrangerte Avfall Norge et samarbeidsmøte med over 50 interesserte hvor prosjektskissen på tekstil ble presentert. Vi fikk flere nyttige innspill og mange ble med i prosjektet.

20. mai ble det første prosjektmøtet avholdt for prosjektpartnere med innspill til prosjektplan og organisering. I etterkant er det etablert en styringsgruppe og 3 arbeidsgrupper med deltakelse fra prosjektdeltakerne ledet av prosjektteamet i Avfall Norge.

Vil du ha mer informasjon / delta i prosjektet? Send en epost til prosjektleder Jens Måge.

Om Tekstil 2025

Prosjektet skal bidra til følgende:

 • Mindre tekstiler i restavfallet.
 • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
 • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
 • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
 • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
 • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
 • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen

Overordnet mål er at dette prosjektet skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler ihht FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever redesign av dagens forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Første fase av prosjektet skal ha tre typer leveranser:

1. FAKTA:

a. Oversikt over dagens situasjon, “kilder” til at avfallet oppstår (husholdning, handel, ulike næringer) statistikk/mengder, beskrivelse av dagens avfallssystemer mv.
b. Oversikt over foreslått og vedtatt mål regelverk, og status for implementering.

2. ANALYSER:

a. Gap mellom mål / kommende regelverk og nå-situasjonen
b. Potensiale for verdiskaping - dypdykk i tekstiler

3. MØTEPLASSER / SAMARBEIDSARENAER

a. Samarbeid om utvikling av “sirkulær” kunnskap til både industri og forbruker
b. Samarbeid om utvikling av regelverk som stimulerer til verdiskaping

Prosjektet skal også delta i andre prosjekter som partner og aktiv bidragsyter eller med innspill, som f.eks:
- Deltaker i det nordisk råd støttede SATIN-prosjektet (NTNU /VTI)
- Partneravtale med NF&TA, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Næringsklyngen for den norske mote- og tekstilindustrien.
- Deltaker i forskningsprosjektet Wasted Textiles støttet av Norges Forskningsråd og Handelens MIljøfond, samarbeid med Oslo Met og SIFO v/ Ingun Grimstad Klepp om FoU og akademisk forankring.

Styringsgruppen

Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune (REG)Ellen T Halaas (leder)
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Iris Salten IKSMonica Novik Tennfjord
Avfall NorgeCecilie Lind

Prosjektdeltakere i Tekstil 2025

Bedrift / organisasjon / kommuneKontaktperson
Fileks AS / klesinnsamling / Stranda kommunePlamen Petkov
Renovasjons- og gjenvinningsetaten Oslo kommuneEllen T Halaas
Jørgen Fredriksen
Mari Guttormsen
Fretex Miljø ASArnt-Willy Hjelle
Kirkens Bymisjon Miljø ASHege Stenmarck
Stavanger kommuneNina Borøy Harbo
Foreningen UFF-Butikkene i NorgeKåre Dahne
NLM MiljøBent Udnesseter
Asker kommuneCaja Charlotte Fagernæs
(Sven Moe Bjørnson /
Ingvild Apelseth Hage)
VesarBjørn Erik Rui
Kristine Bjordal
Iris Salten IKSMonica Novik Tennfjord
Søndre Helgeland Miljøverk IKSHeidi Eidet Eggen
Remiks Miljøpark ASIvar Sture Handeland
ROAF IKSSynnøve Bjørke
Marina Holtvedt
Stord NæringsrådAnne-Grete Sandtorv
Avfall Sør ASGunn Spikkeland Hansen
Follo Ren IKSMarie Hesselberg Simonsen
Astri Thomassen Ekroll

Regelverk for innsamling og behandling av tekstiler

Hva slags regelverk gjelder og hva kommer som regulerer innsamling og behandling av brukte tekstiler?

I dag er innsamling av brukte tekstiler definert som mottak av donasjoner og ikke som avfallshåndtering. Innsamling av tøy, sko og tekstiler via ombrukscontainere gjøres hovedsaklig av private organisasjoner, ofte med et humanitært formål. Kommunene låner av og til ut grunn til innsamlerne og kan ha ulike avtaler som regulerer samarbeidet.

Krav utsortering av tekstiler fra 2025
Det reviderte rammedirektivet om avfall (EU) 2018/851 ble vedtatt 30.05.2018 og blir løpende tatt inn EØS-avtalen. Her er det angitt krav til separat innsamling av farlig avfall og tekstiler fra "municipal waste" (husholdnings- og husholdningslignende avfall) innen 2025.

Kommunene må altså sørge for innsamlingsløsninger i egen regi eller i samarbeid med private organisasjoner. EU har ikke bestemt detaljer i dette, men medlemslandene inkl Norge må komme i gang med å finne ut hvordan dette skal implementeres og forskriftsfestes. I tillegg så skal medlemslandene sørge for virkemidler som sikrer at utsortert avfall ikke sendes til forbrenning.

EUs handlingsplan for tekstil (3. kvartal 2021)
EU har som mål at tekstilindustrien kommer seg gjennom COVID-19-krisen på en bærekraftig måte ved å:

 • gjør den mer konkurransedyktig
 • ta i bruk prinsipper for sirkulær økonomi på produksjon, produkter, forbruk, avfallshåndtering og sekundære råvarer
 • stimulere investeringer, forskning og innovasjon

Strategien skal bidra til EUs mål å bli klimanøytral og stimulere sirkulær økonomi hvor produktene er designet for å være mer holdbare, ombrukbare, reparerbare, resirkulerbare og energieffektive. Utkastet som har vært på høring peker på økt ansvar for produsenter samt legge til rette for mer reparasjon, ombruk og nye forretningsmodeller i moteindustrien. Her er mer info om strategien og høringsinnspill som kom inn til kommisjonen.

Nasjonale og regionale initiativ

 • Frankrike: Har hatt produsentsansvar for tekstiler siden 2008.
 • Danmark: Har i en politisk bestemt klimaavtale fra juni 2020, bestemt å forsere EU-kravet om separat innsamling av tekstiler til å gjelde fra 1. januar 2022.
 • Sverige: Innfører lov om utvidet produsentansvar (EPR) for klær og tekstiler fra 1. januar 2022. Den nye ordningen vil bli faset inn over flere år med lisensierte tekstilinnsamlinger fra 1. januar 2024. Det er forventet at fra 2028 og framover vil minst 90% av tekstilavfallet som samles inn gå til ombruk eller materialgjenvinning. Systemet vil omfatte alle svenske husholdninger og alle virksomheter som produserer tekstilavfall.
 • Norge: Oslo og Stavanger kommune gjennomfører tester på 2-strøms innsamlingsløsninger (hele vs ødelagte tekstiler) i 2021.

Veileder for tekstilinnsamling

Sommeren 2020 jobbet REdu-studenter REdu-studentene Ragnhild Bjerkvik Alnes og Håvard Fossum som summer interns for Avfall Norge med å sette sammen et faktagrunnlag om tekstiler og tekstilinnsamling. Resultatet ble denne rapporten med oversikt over begreper, lover, retningslinjer og etikk for tekstilinnsamlere.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter