Verdibudskap for tekstil

Hvordan skal bransjen kommunisere rundt innsamling og behandling av brukte tekstiler? Arbeidsgruppen for kommunikasjon i Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 har jobbet med dette spørsmålet og kommet frem til et felles verdibudskap.

Av: Jens Måge | Publisert: 16. februar 2021 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk, Tekstil

Målet og hensikten med et verdibudskap er å tilstrebe en åpen og ærlig, og mest mulig samkjørt kommunikasjon i bransjen. Avsender og målgruppen er hele verdikjeden for brukte klær og tekstiler; innsamlere, kommuner, avfalls- og gjenvinningsselskap.

Alt vi forbruker er en liten bit av jordkloden

Klær og tekstiler krever betydelig energi- og naturressurser i produksjon og utgjør også et økende avfallsproblem. Derfor er det viktig at vi unngår unødvendig forbruk, og tar godt vare på tekstilene slik at de varer lengst mulig.

Gjennom mange år har det vært en stor økning i salg av nye klær og mengder klær som kastes eller doneres til humanitære og private organisasjoner. Volumet av innsamlede tekstiler har økt med ca 50% gjennom de siste 10 årene.

I samme periode har kvaliteten på innsamlede klær og tekstiler blitt dårligere, og spesielt mengden ikke-ombrukbare og ødelagte tekstiler (f.eks klær med dårlig kvalitet) har blitt en stor utfordring.

Brukte klær er ikke avfall - eller?

I dag defineres tekstiler som legges i innsamlingsboksene som donasjoner, ikke avfall. De fleste land inkludert Norge baserer seg på innsamlingssystemer for brukte tekstiler hovedsakelig organisert av innsamlere med humanitære formål. Klær som ikke kan selges i ombruksbutikker eksporteres primært til ombruk i andre land.

Norske myndigheter anslår at bare 1% av innsamlede tekstiler selges i ombruksbutikker i Norge, mens 97% eksporteres. Det er mao en stor mulighet å øke både ombruksmarkedet og gjenvinningsløsninger i Norge.

EU har bestemt at alle medlemsland, inkl Norge som EØS-land, skal etablere egne innsamlingsløsninger for tekstil innen 2025. I tillegg har EU varslet en omfattende strategi for mer bærekraftig håndteringer av tekstiler.

Avfallshiearkiet for tekstil
Avfallshierarkiet bestemmer prioriteringene i norsk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk og er inkludert i EUs rammedirektiv for avfall som også er implementert i norsk lovgivning. Denne gjelder også for brukte klær og tekstilavfall. Verdibudskapet forsøker svare på blant annet:

 • Hva betyr hiearkiet for brukte klær og tekstiler som gis bort, selges eller kastes?
 • Hvordan jobber bransjen med avfallspyramiden og hva betyr pyramiden og prioriteringene spesifikt for brukte klær og tekstiler i Norge?
 • Hva er status mht teknologier og mer industrialiserte løsninger for sortering og materialgjenvinning?
Hvem har ansvaret?

Alt vi forbruker er altså en liten bit av jordkloden.
Vi må derfor alle gjøre noe med vårt store forbruk av klær og tekstiler og sørge for at dette blir mer bærekraftig. Samtidig ønsker vi også stimulere til ny grønn verdiskaping innen ombruk, reparasjon og gjenvinning, tekstilindustri og handelen.

Hvem skal løse de store utfordringene og skape en forandring?
Vi mener ansvaret er fordelt mellom:

 • Produsenter av klær
 • Forbrukere av klær
 • Politikerne (som legger rammebetingelsene)

Vi i avfalls- og gjenvinningsbransjen skal ta vår del av ansvaret og ser store muligheter for mer grønn verdiskaping i hele verdikjeden. Men det er krevende å lage gull av gråstein.

Vi behøver derfor næringspolitikk og rammebetingelser som gjør at ombruk, reparasjon og gjenvinning av tekstiler i større grad lønner seg og som dermed bidrar til en mer bærekraftig økonomi. Så vi kan gå fra en "bruk og kast tekstiløkonomi" til en bærekraftig tekstiløkonomi hvor vi tar bedre vare på våre knappe ressurser.

Under kan du laste ned hele verdibudskapet.

Tekstil 2025

Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 ble satt i gang i 2020. Prosjektet er en del av satsingområdet Rethinking Waste.

Prosjektet har til hensikt å bidra til følgende:

 • Mindre tekstiler i restavfallet.
 • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
 • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
 • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
 • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
 • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
 • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen


Overordnet mål er at dette prosjektet skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler ihht FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever redesign av dagens forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Første fase av prosjektet skal ha tre typer leveranser:

1. FAKTA:

a. Oversikt over dagens situasjon, “kilder” til at avfallet oppstår (husholdning, handel, ulike næringer) statistikk/mengder, beskrivelse av dagens avfallssystemer mv.
b. Oversikt over foreslått og vedtatt mål regelverk, og status for implementering.

2. ANALYSER:

a. Gap mellom mål / kommende regelverk og nå-situasjonen
b. Potensiale for verdiskaping - dypdykk i tekstiler

3. MØTEPLASSER / SAMARBEIDSARENAER

a. Samarbeid om utvikling av “sirkulær” kunnskap til både industri og forbruker
b. Samarbeid om utvikling av regelverk som stimulerer til verdiskaping

Vi deltar i andre prosjekter som partner og aktiv bidragsyter, som f.eks:
- Deltaker i det nordisk råd støttede SATIN-prosjektet (NTNU /VTI)
- Partneravtale med NF&TA, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Næringsklyngen for den norske mote- og tekstilindustrien.
- Deltaker i forskningsprosjektet Wasted Textiles støttet av Norges Forskningsråd og Handelens MIljøfond, samarbeid med Oslo Met og SIFO v/ Ingun Grimstad Klepp om FoU og akademisk forankring.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter