Verdibudskap for tekstil

Hvordan skal bransjen kommunisere rundt innsamling og behandling av brukte tekstiler? Arbeidsgruppen for kommunikasjon i Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 har jobbet med dette spørsmålet og kommet frem til et felles verdibudskap.

Av: Jens Måge | Publisert: 16. februar 2021 | Fagområde: Materialgjenvinning
"Klær og tekstiler krever betydelig energi- og naturressurser i produksjon. Derfor er det viktig at vi unngår unødvendig forbruk, og tar godt vare på tekstilene slik at de varer lengst mulig."
Kommunikasjonsgruppa i Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025

Målet og hensikten med et verdibudskap er å tilstrebe en åpen og ærlig, og mest mulig samkjørt kommunikasjon i bransjen. Avsender og målgruppen er hele verdikjeden for brukte klær og tekstiler; innsamlere, kommuner, avfalls- og gjenvinningsselskap.

Alt vi forbruker er en liten bit av jordkloden

Klær og tekstiler krever betydelig energi- og naturressurser i produksjon og utgjør også et økende avfallsproblem. Derfor er det viktig at vi unngår unødvendig forbruk, og tar godt vare på tekstilene slik at de varer lengst mulig.

Gjennom mange år har det vært en stor økning i salg av nye klær og mengder klær som kastes eller doneres til humanitære og private organisasjoner. Volumet av innsamlede tekstiler har økt med ca 50% gjennom de siste 10 årene.

I samme periode har kvaliteten på innsamlede klær og tekstiler blitt dårligere, og spesielt mengden ikke-ombrukbare og ødelagte tekstiler (f.eks klær med dårlig kvalitet) har blitt en stor utfordring.

Avfallshiearkiet for tekstil
Avfallshierarkiet bestemmer prioriteringene i norsk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk og er inkludert i EUs rammedirektiv for avfall som også er implementert i norsk lovgivning. Denne gjelder også for brukte klær og tekstilavfall. Verdibudskapet forsøker svare på blant annet:

  • Hva betyr hiearkiet for brukte klær og tekstiler som gis bort, selges eller kastes?
  • Hvordan jobber bransjen med avfallspyramiden og hva betyr pyramiden og prioriteringene spesifikt for brukte klær og tekstiler i Norge?
  • Hva er status mht teknologier og mer industrialiserte løsninger for sortering og materialgjenvinning?
Hvem har ansvaret?

Alt vi forbruker er altså en liten bit av jordkloden. Vi må derfor alle gjøre noe med vårt store forbruk av klær og tekstiler og sørge for at dette blir mer bærekraftig. Samtidig ønsker vi også stimulere til ny grønn verdiskaping innen ombruk, reparasjon og gjenvinning, tekstilindustri og handelen.

Hvem skal løse de store utfordringene og skape en forandring? Les mer om hva vi mener i verdibudskapet som du kan laste ned under.

Tekstil 2025

Avfall Norges prosjekt Tekstil 2025 ble satt i gang i 2020. Prosjektet er en del av satsingområdet Rethinking Waste.

Prosjektet har til hensikt å bidra til følgende:

  • Mindre tekstiler i restavfallet.
  • Bedre kildesortering, innsamlingsløsninger samt bedre nedstrømsløsninger.
  • Bevisste valg hos forbruker mht til eget forbruk av tekstiler.
  • Stimulere klesindustrien til nye forretningsmodeller og tettere samarbeid med avfallsbransjen i verdikjeden.
  • Anbefalinger til myndighetene på bærekraftig klesindustri gjennom bransjeavtale og produsentansvar.
  • Verdiskapning og nye arbeidsplasser.
  • Samarbeid og synergi mellom tekstilaktører og avfallsbransjen


Overordnet mål er at dette prosjektet skal bidra til ny verdiskaping innen sirkulær økonomi for tekstiler, og samtidig redusere klima- og miljøbelastningen fra tekstiler ihht FNs Bærekraftsmål 12 og 13. Dette krever redesign av dagens forretningsmodeller, innovasjon (FoUI) og samarbeid på tvers av sektorer.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Relaterte artikler

Se flere nyheter