Arskonferansen 2024 banner mobile

Handlingsplan 2023

Avfall Norges handlingsplan utarbeides årlig og er det operative dokumentet som skal bidra til å nå målene i strategien.


Avfall Norges misjon

Avfall Norges misjon er å være en pådriver for en sirkulær økonomi, hvor våre felles ressurser gjenbrukes eller gjenvinnes til nye råvarer og produkter.

Avfall Norges strategiske mål

Avfall Norge skal være en aktiv pådriver for en sirkulær økonomi for å møte de kritiske klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Norge og verdenssamfunnet må gjennom store omstillinger for at vi skal redusere klimagassutslipp og bruke mindre av naturens ressurser. I en sirkulær økonomi er avfall- og gjenvinningsbransjen nøkkelen til å gjenbruke og gjenvinne knappe naturressurser. Denne omstillingen skal Avfall Norge være en pådriver for.

Avfall Norges mål frem mot 2030 er å:

  • Bistå medlemmene i overgangen fra avfallshåndtering til også å være leverandører av resirkulerte råvarer og produkter
  • Være pådriver for nye rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for medlemmene
  • Styrke organisasjonens posisjon som offensiv kraft i omstillingen og bidra til økt rekruttering hos medlemmene
  • Bidra til at medlemmene driver sine virksomheter i tråd med nasjonale materialgjenvinningsmål og klimamål for 2030

Innsatsområder

Avfall Norge har med bakgrunn i de strategiske målene valgt ut noen prioriterte innsatsområder for sitt arbeid i perioden 2023-2026:

  1. Rammebetingelser og myndighetskontakt
  2. Statistikk og standardisering
  3. Styrket posisjon og samfunnsrolle
  4. Kompetansedeling og kunnskapsbygging

Prosjekter innen innsatsområdene

Hvert innsatsområde har en begrunnelse som man finner i Strategien til Avfall Norge for perioden 2023-2026, og skal bygge opp under målene i strategien.

Prioritering av rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene vil skje fortløpende i perioden, og er ikke utfyllende for hele strategiperioden.

1. Rammebetingelser og myndighetskontakt

Beskrivelse: Avfall Norge skal være en kunnskapsformidler og pådriver for rammevilkår som bidrar til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller. Avfall Norge skal derfor styrke sitt arbeid med politikkutvikling og myndighetskontakt, nasjonalt og internasjonalt.

Effektmål: Avfall Norge skal bli en foretrukken samarbeidspartner for myndigheter og det politiske miljøet for utvikling av rammevilkår som styrker bransjens potensiale.

Tilknyttede prosjekter:

EUROPA-PROSESSER

RAMMEVILKÅR OG POLITISK PLATTFORM

ANSVARLIG PRODUKSJON OG FORBRUK/PRODUSENTANSVAR

2. Statistikk og standardisering

Beskrivelse: Avfall Norge skal bidra til å utarbeide verktøy som sørger for mer og kvalitetssikret data og standarder for bedre beslutningsgrunnlag for rammevilkår, innovasjon og investeringer.

Effektmål: Avfall Norges data skal bli en foretrukken kilde til informasjon for politikere, presse, journalister og medlemmer, samt at Avfall Norge aktivt bistår i standardiseringsarbeid som gavner medlemmene og nasjonale målsettinger om mer sirkulærøkonomi.

Tilknyttede prosjekter:

BARRIERER FOR SIRKULÆR OMSTILLING

STATISTIKK OG DATA

BÆREKRAFT

3. Styrket posisjon og samfunnsrolle

Beskrivelse: Avfall Norge skal styrke sin posisjon og samfunnsrolle ved å jobbe strategisk med egen merkevare ut mot myndighetene og medlemmer. Formål er å synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjens sentrale rolle i den sirkulære økonomien, og bidra til gjennomslag for viktige rammevilkår for bransjen

Effektmål: Avfall Norge skal være en deltaker der sirkulærøkonomi er tema, og utvikle Årskonferansen til å bli det viktigste treffpunktet for bransjen og andre aktører i den “sirkulære sfæren”. Vi skal øke vår tilstedeværelse på relevante arrangementer og i mediene, og være en løsningsorientert sparringspartner for både myndigheter, medlemmer og strategiske alliansepartnere.

Tilknyttede prosjekter:

INTERNASJONALT ARBEID

BRANNFOREBYGGING

POSISJONERING

SIRKULÆRHUB/ÅRSKONFERANSE

4 Kompetansedeling og kunnskapsbygging

Beskrivelse: Den sirkulære omstillingen vil kreve faglig utveksling og kompetansebygging i hele gjenvinningsbransjen. Som en pådriver for en mer sirkulær økonomi er det viktig at Avfall Norge legger til rette for.

Effektmål: Avfall Norge skal utvikle møteplasser og samarbeidsmuligheter både for medlemmer og medlemmer imellom, og med aktører i andre relevante/tilknyttede bransjer. Avfall Norge skal også utvikle nettverk for medlemmer og samarbeidsaktører innen sirkulærøkonomien.

Tilknyttede prosjekter:

KOMPETANSELØFT OG INNOVASJON

AVFALLSFORSK